darmowe ogłoszenia - www.okama.pl

Serwis darmowych ogłoszeń - oddam za darmo, darmowe ogłoszenia zadarmo.okama.pl

 • zadarmo.okama.pl
 • zadarmo.okama.pl
 • zadarmo.okama.pl
 

Okruchy - aktualna lokalizacja linku

Treść strony

Regulamin korzystania z serwisu zadarmo.okama.pl

 

1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 • Ogłoszenie zrealizowane jest przez Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 • Zamieszczone Ogłoszenie powinno przedstawiać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu umieszczony został formularz kontaktowy na którym(bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwi każdemu użytkownikowi Internetu wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 •  Każdy  Użytkownik odpowiedzialny jest za opublikowane treści (w tym zdjęcia) i potwierdza, że są one zgodne ze stanem faktycznym jak również z prawem a ich publikacja nie narusza praw Serwis zadarmo.okama.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść Ogłoszenia musi w jasny i dokładny sposób nawiązywać do Towaru, oraz opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie. Nie może  wprowadzać w błąd innych Użytkowników, tym bardziej co do właściwości danego Towaru, takich jak: stan ogólny, parametry,  pochodzenie, producent czy też marka.
 • Serwis zadarmo.okama.pl chroni dane każdego Użytkownika zgodne z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

 

2. Ogłoszenia - Konto

 • Zamieszczane Ogłoszenia wymagają akceptacji Regulaminu, oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza albo utworzenia Konta.
 • W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie natychmiast wysłana wiadomość zwrotna umożliwiająca aktywację Ogłoszenia.
 • Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń umożliwia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link przesłany na podany adres e-mail.
 • W przypadku osób prawnych oraz  jednostek organizacyjnych, konto utworzyć w ich imieniu jak również dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może tylko i wyłącznie osoba, która umocowana jest  do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 • Użytkownik może posiadać i korzystać wyłącznie z jednego Konta w Serwisie.
 • Zabronione  jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia konta jak i zamieszczenia ogłoszenia.
 • Użytkownik będąc zalogowanym na swoim koncie może je usunąć  poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie zadarmo.okama.pl.

 

3. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 • Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie zadarmo.okama.pl wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego podczas umieszczania ogłoszenia, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej tych  pól,  które oznaczone są jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia,
 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się najpóźniej 24 godziny po jego aktywacji.
 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 • W treści Ogłoszenia ( w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Takie dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Serwis zadarmo.okama.pl zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały takie dane przedmiotowe  w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 • Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru w formie odpłatnej.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim / matrymonialnym.
 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry ( np. kategoria Serwisu, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 • Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje automatycznie po dokonaniu edycji ogłoszenia.
 • Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z serwisu zadarmo.okama.pl.

 

4. Zasady odpowiedzialności

 • Serwis zadarmo.okama.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na swojej stronie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 • Serwis zadarmo.okama.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 • Serwis zadarmo.okama.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność stron do realizacji transakcji.
 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez odbierającego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Serwis zadarmo.okama.pl stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 • Serwis zadarmo.okama.pl ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwis zadarmo.okama.pl lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 • Serwis zadarmo.okama.pl nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Serwis zadarmo.okama.pl niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • Serwis zadarmo.okama.pl ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Serwis zadarmo.okama.pl lub w inny sposób szkodzi Serwisowi zadarmo.okama.pl.

 

5. Postanowienia końcowe

 • Regulamin dostępny jest w Serwisie zadarmo.okama.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 • O zmianie Regulaminu Serwis zadarmo.okama.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu zadarmo.okama.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis zadarmo.okama.pl, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu zadarmo.okama.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwis zadarmo.okama.pl, której przedmiotem jest świadczenie przez Serwis zadarmo.okama.pl usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796 (zwana dalej "Serwis zadarmo.okama.pl").
 • Serwis zadarmo.okama.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Serwis zadarmo.okama.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Serwis zadarmo.okama.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Serwis zadarmo.okama.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis zadarmo.okama.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Serwis zadarmo.okama.pl usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu zadarmo.okama.pl) oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane osobowe Użytkowników te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Serwis zadarmo.okama.pl (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Serwis zadarmo.okama.pl. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych. Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt. 4.3 Regulaminu.
 • Serwis zadarmo.okama.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Serwis zadarmo.okama.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Serwis zadarmo.okama.pl danych osobowych innemu niż Serwis zadarmo.okama.pl administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Serwis zadarmo.okama.pl. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku uzyskania przez Serwis zadarmo.okama.pl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Serwis zadarmo.okama.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 • Serwis zadarmo.okama.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Serwis zadarmo.okama.pl pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Serwis zadarmo.okama.pl informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Serwis zadarmo.okama.pl informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie / własność intelektualną;
 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  • Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  • Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  • Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  • Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 • Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  • tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  • naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 • Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.
 • Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 • Ofert pracy

 

dodaj nowe ogłoszenie

Reklama